Zobraziť filtre

Človek a hodnoty


Produkty na nákup , Počet výsledkov : 3

Do oblasti človek a hodnoty patrí etická a náboženská výchova. Hlavnou funkciou etickej výchovy je osobnostný a sociálny rozvoj žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Žiaci si rozvíjajú mravný úsudok, rozlišovanie dobra od zla, sociálne spôsobilosti (otvorená komunikácia, asertivita, empatia, pozitívne hodnotenie druhých, a pod.). Predmet sa podieľa na prevencií správania a učenia. Náboženská výchova rozvíja sociálne spôsobilosti a komunikačné zručnosti, ktoré sa orientujú na postoje v životných situáciách na konkrétne prejavy správania. Tento predmet má duchovné zameranie, pomáha pri humanizácii.