Zobraziť filtre

Slovenský jazyk


Produkty na nákup , Počet výsledkov : 3

Rozvoj jazykových schopností, teda slovenského jazyka, by mala byť prirodzená súčasť precvičovania pri rozvoji nášho dieťaťa. V slovenskom jazyku totiž nejde len o rozvoj gramatiky, ale tiež o rozvoj už spomenutých jazykových schopností, medzi ktoré patrí napr. osvojovanie si slovnej zásoby a jej adekvátne používanie v plynulom prejave, chápanie významu slov a viet alebo porozumenie hovorenému a písanému. Osvojovanie si gramatiky slovenského jazyka je pochopiteľne taktiež neoddeliteľnou súčasťou jazykových schopností. Deti si osvojujú náš jazyk od tých najjednoduchších elementov, až po tie zložitejšie. Je dôležité, aby si uvedomili, že každé slovo sa skladá zo slabík a každá slabika z hlások, tiež že máme samohlásky a spoluhlásky, ktoré môžu byť krátke alebo dlhé. To sú ale tie najzákladnejšie vedomosti, ktoré si deti osvojujú od malička. Avšak naše kartičky myslia tiež na školákov – nájdete tu teda aj pomôcky na precvičovanie vzorov podstatných mien, predložiek, slovných druhov a mnoho ďalších. Naše cvičenia sú určené rôznym vekovým kategóriám, podľa toho potom hravou formou rozvíjajú potrebnú zložku.