Zobraziť filtre

Človek a svet práce


Produkty na nákup , Počet výsledkov : 20

Pracovné vyučovanie je zamerané na široké spektrum pracovných činností a technológií. Technickým vzdelávaním sú žiaci vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Vzdelávací obsah predmetu pracovné vyučovanie prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Predmet je zameraný na rozvoj praktických pracovných zručností a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Žiaci sa učia rozlišovať prírodné a technické materiály a ich význam pre človeka, učia sa zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov. Žiaci získavajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách,spoznajú ľudové tradície a remeslá.